Algemene voorwaarden (werken in opdracht)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende bestellingen, contracten, leveringen, producten en diensten, van welke aard dan ook, tussen Fries Donche, en de klant.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant zich akkoord met deze voorwaarden, dewelke steeds voorrang hebben op de eventuele algemene voorwaarden van de klant zelf.

Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien deze tussen de verschillende partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

Fries Donche behoudt zich het recht voor om opdrachten geheel of gedeeltelijk uit te voeren in onderaanneming.

 

 • Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Fries Donche zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd.

 

 • Het is mogelijk dat er extra kosten zijn doorheen het ontwerpproces; bijvoorbeeld het aankopen van een beeld of het maken van bijkomende opdrachten die niet in de offerte beschreven staan. Dit wordt met de klant besproken alvorens uit te voeren.

 

 • Iedere leveringstermijn wordt opgegeven bij benadering. Ook indien dit niet uitdrukkelijk vermeld is. De leveringstermijnen zijn niet bindend voor Fries Donche tenzij anders bedongen in de bijzondere verkoopsvoorwaarden. Het niet nakomen van de overeengekomen leveringstermijnen, welke ook de oorzaak van de vertraging is, geeft in geen geval recht tot annulering van de bestelling of tot enigerlei schadevergoeding.

 

 • Aan bestellingen en opdrachten kunnen tegenover Fries Donche geen rechten worden ontleend tenzij deze door Fries Donche schriftelijk zijn bevestigd.

 

 • Indien de koper een order annuleert voor de start van de werkzaamheden, is hij gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 25% op het totaalbedrag van de bestelling, onverminderd alle andere bijkomende schadevergoeding wegens administratieve kosten, uitvoeringskosten, en dergelijke.

 

 • In geval van overmacht draagt Fries Donche geen verantwoordelijkheid en kan hij gedeeltelijk of geheel de opdracht afbreken zonder financiële gevolgen. Wanneer de opdrachtgever na goedkeuring van de offerte beslist de opdracht af te breken, is hij/zij verplicht de reeds gepresteerde werkuren te vergoeden. Voor eventuele geschillen zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd.

 

 • Na het overmaken van een drukklaar bestand, is de leverancier van alle verantwoordelijkheid tijdens of na het drukken ontheven. Het drukklaar bestand blijft eigendom van de leverancier en kan dienen als bewijsmiddel in geval van betwisting. De verschillende drukprocedés houden een verschil in reproductie van kleuren in. De leverancier staat in voor een zo getrouw mogelijke reproductie binnen de technische mogelijkheden. Testen en proeven om het resultaat op de uiteindelijke drager te bekijken of andere soorten van kleurproeven zullen extra in rekening worden gebracht.

 

 • Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, die allen ontwikkeld werden door Fries Donche, komen toe aan Fries Donche. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Fries Donche en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij Fries DoncheFries Donche alleen brengt er de noodzakelijke wijzigingen of verbeteringen in aan.

 

 • Fries Donche garandeert dat het geleverde door of vanwege hemzelf is ontworpen, dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

 

 • Zolang geen nadere afspraken tussen Fries Donche en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door Fries Donche aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen e.d., blijven deze eigendom van Fries Donche.

 

 • Voor drukwerk is Fries Donche enkel verantwoordelijk voor het ontwerp en de aflevering van een drukklare PDF. De kwaliteit van het afgeleverde drukwerk is de verantwoordelijkheid van de drukkerij in kwestie. Indien het drukwerk niet aan de vooropgestelde vereisten voldoet of beschadigd is, kan dit niet op Fries Donche worden verhaald, en dit kan geenszins leiden tot het niet uitbetalen van Fries Donche voor de geleverde prestaties.

 

 • Alle werkzaamheden, coördinatie en/of toezicht op uitvoering dienen gehonoreerd. Dit kan forfaitair of per uurloon berekend worden. Elke wijziging in de opdracht vereist een herziening van contract en honorarium.

 

 • Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag, vermeld op de factuur. Ieder stadium van de werkzaamheden kan gefactureerd worden. De betaling geschiedt integraal en door storting op de bankrekening.

 

 • In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag vermeld op de factuur zal er vanaf vervaldatum tot de dag van algehele betaling een verwijlintrest van 12% per jaar worden aangerekend, dit van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. In geval van wanbetaling wordt overeengekomen dat een schadevergoeding verschuldigd is wegens onbeschikbaarheid van het kapitaal en onkosten ten belope van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 100, dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

 

 • Het niet naleven van deze algemene verkoopsvoorwaarden geeft de verkoper het recht om alle contracten die hem zouden binden met de koper op te schorten of zelfs te verbreken.

 

 • Elke klacht en bezwaar moet onmiddellijk en duidelijk gemotiveerd schriftelijk per brief of e-mail gemeld worden aan de verkoper. Het feit dat de koper deze klacht indient, ontlast hem niet van het naleven van deze voorwaarden en de betalingstermijn.

 

 • Gelijk welke betwisting over om het even welk punt van de overeenkomsten tussen de verkoper en de koper, valt onder de Belgische wetgeving. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent zijn bevoegd.

 

 • Het niet schriftelijk protesteren van de factuur, binnen een termijn van 7 kalenderdagen te rekenen vanaf factuurdatum, geldt als aanvaarding van de factuur en de algemene voorwaarden die hierboven voorkomen.